Cơ Cấu tổ chúc

Ông Phạm Hải Bằng  - CT. HĐQT kiêm TGĐ

2. Bà Vũ Thị Đỗ Quyên - Phó TGĐ BLUETOUR

3. Bà Nguyễn Hồng Thắm - Phó TGĐ Tài Chính: 

4. Ông Hà Thái Sơn - Giám Đốc Kinh Doanh

5. Ông Trịnh Thía Hà - Giám Đốc BLURTOUR - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

6. Ông Quách Trọng Thắng - Giám Đốc BLUETOUR - Chi Nhánh Hồ Chí Minh